Logo WFIS UŁ

PROCEDURY

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci mają obowiązek wykonywania czynności związanych z obsługą formalną prac dyplomowych w nowy sposób. Zmienia się również lista czynności wykonywanych przez pracowników Dziekanatu, promotorów i recenzentów w związku z obsługą prac dyplomowych.

Czynności te są prowadzone w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązanym z aplikacjami USOS i USOSWeb. Narzędziem do sprawdzania oryginalności prac jest system OSA (Otwarty System Antyplagiatowy).

Procedura dyplomowania jest określona w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2016 r. (z późniejszymi zmianami) i w instrukcjach systemów APD i OSA.

Zarządzenie nr 68 (2016)  w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim
Załącznik 1:  Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 152 Rektora UŁ z dnia 21.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe

  • Załącznik nr 1 Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej
  • Załącznik nr 2 Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej złożonej w systemie APD

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe

Instrukcje dla osób korzystających z systemów APD oraz OSA (studentów, pracowników dziekanatu, promotorów, recenzentów) są umieszczone pod adresami:
https://apd.uni.lodz.pl , https://apdhelp.uni.lodz.pl/  i  https://antyplagiat.uni.lodz.pl.
Dostęp do instrukcji nie wymaga logowania.

Aby wprowadzać czy modyfikować pracę dyplomową i związane z nią dane uzupełniające, a także sprawdzać oryginalność pracy, konieczne jest zalogowanie do systemów APD i OSA. Logowanie wykonuje się używając identyfikatora i hasła ustanowionego dla Centralnego Systemu Logowania UŁ.

Wszystkie czynności dotyczące obsługi pracy dyplomowej należy wykonywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w instrukcjach systemów APD i OSA.

W związku ze zmianą procedury dyplomowania został opracowany nowy Regulamin prac dyplomowych i wzór podania o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego.

 


Studentów kończących studia I lub II stopnia obowiązują następujące dokumenty:

Regulamin prac dyplomowych
Wzór podania o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego  [załącznik nr 4 do Regulaminu]
Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego) - obowiązuje od 1 października 2023 r.

Wzory stron tytułowych pracy dyplomowej:
Strona tytułowa pracy dyplomowej (informatyka, studia inżynierskie)  [załącznik nr 1a do Regulaminu]
Strona tytułowa pracy dyplomowej (informatyka, studia magisterskie) [załącznik nr 1b do Regulaminu]
Strona tytułowa pracy dyplomowej (fizyka) [załącznik nr 1c do Regulaminu]

UWAGA: proszę zwracać uwagę na prawidłowe przygotowanie strony tytułowej: forma zgodna z obowiązującym wzorem, ale dane powinny być wpisane zgodnie z rzeczywistością!

 


Formularze dla promotorów i recenzentów – wzory opinii i recenzji pracy dyplomowej:
Formularz dla kierującego pracą (opinia o pracy)  [załącznik nr 2 do Regulaminu]
Formularz dla recenzenta (recenzja pracy)  [załącznik nr 3 do Regulaminu]

 


Dokumenty wymagane po obronie:

UWAGA!

Od dnia 15.06.2021 obowiązują nowe druki dyplomów, które nie zawierają fotografii. Studenci, broniący się po 15.06.2021 nie dostarczają zdjęć a jedynie legitymację.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

  • legitymacja studencka;
  • wypełniona karta obiegowa w systemie USOSweb;

 


 


FORMULARZE