Logo WFIS UŁ

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

Strategia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na lata 2021-2030

Strategia służy wprowadzeniu zmian, które mają wzmacniać Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) w roli silnego ośrodka naukowego, centrum nowoczesnego kształcenia, Wydziału mającego wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze i integrującego społeczność Wydziału ze wspólnotą akademicką. 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, obok Wydziału Chemii, jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział został utworzony na bazie lokalowej, materialnej i kadrowej Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki i Chemii, i powołany do samodzielnego funkcjonowania zarządzeniem Rektora UŁ z dnia 16 kwietnia 2007 roku ze skutkiem od dnia 1 października 2007 r. Tradycja WFiIS sięga swoimi korzeniami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 roku, który w roku 1951 podzielił się na dwa wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. W roku 1996 ten ostatni podzielił się również na dwa wydziały: Matematyki oraz Fizyki i Chemii.

 Strategia WFiIS na lata 2021-2030 jest zgodna ze strategią Uniwersytetu Łódzkiego, koncentrując się na promowaniu wiedzy i obejmując cztery kluczowe obszary działalności: kontynuację rozwoju naukowego, kształtowanie i upowszechnianie wiedzy, współpracę z otoczeniem oraz budowanie silnej wspólnoty Wydziału. W tym ostatnim obszarze, pracownicy badawczo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, studenci i personel administracyjny wspólnie uznają to za wartość i wspólne dobro. Mając na uwadze siłę tradycji uniwersyteckich i naszą historię, odważnie patrzymy w przyszłość i proponujemy wizję WFiIS, jako nowoczesnej jednostki realizującej pionierskie badania naukowe, „uwalniającej umysły” kolejnych pokoleń studentów oraz kształtującej ich postawy obywatelskie. Chcemy być silni naukowo, blisko potrzeb społeczeństwa i zmieniać świat na lepszy.

Nauka jest naszym nadrzędnym celem. Konsekwentnie i zdecydowanie dążymy do doskonałości naukowej oraz wysokiej jakości badań, co stanowi fundament naszej działalności badawczej.  Naszym celem jest prowadzenie badań naukowych przekraczających granice obecnej wiedzy i zamieszczanie ich wyników w publikacjach o najwyższym prestiżu. Odważnie zatem sięgamy po trudne tematy badawcze, zapewniając dialog między dyscyplinami. Zależy nam, by sprostać najwyższym rygorom naukowym i etycznym oraz by nasze prace miały wpływ na rozwój społeczeństwa i gospodarki. Planujemy nie tylko utrzymać naszą czołową pozycję w dyscyplinie nauk fizycznych, ale również osiągnąć najwyższą ocenę ekspercką w nadchodzącej ewaluacji. Aby to zrealizować, zamierzamy kontynuować rozwój naszej bazy sprzętowej poprzez inwestycje w aparaturę naukową najnowszej generacji. Ponadto, intensyfikujemy badania w następujących obszarach wiedzy:
•    Mechanika kwantowa, kwantowa i klasyczna teoria pola, 
•    Teoria cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych,
•    Fizyka medyczna i ochrona radiacyjna,
•    Fizyka jądrowa,
•    Astrofizyka,
•    Fizyka skondensowanych stanów materii, w tym badania nad materiałami o szczególnych właściwościach zdeterminowanych ich nanometrowymi wymiarami.

 W nowej dyscyplinie - informatyka, naszym celem jest osiągnięcie co najmniej kategorii B+ w nadchodzącej ewaluacji, a w kolejnej kategorii A. Uzyskanie tych kategorii pozwoli na prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej, przeprowadzanie przewodów habilitacyjnych i profesorskich, co zdecydowanie wzmocni tę młodą, na WFiIS, dyscyplinę. W tym celu planujemy całkowicie odmłodzić bazę sprzętową, rozbudować pracownie sieciowe oraz pracownie komputerów wysokiej mocy, ale przede wszystkim planujemy zintensyfikować badania naukowe w następujących obszarach wiedzy:
•    Algorytmy i struktury danych,
•    Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
•    Systemy informatyczne i sieci komputerowe,
•    Bezpieczeństwo informatyczne,
•    Inżynieria oprogramowania,
•    Analiza danych i przetwarzanie sygnałów.

Współistnienie dwóch dyscyplin na jednym wydziale stwarza doskonałą platformę do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Ambicją WFiIS jest przygotowanie bazy do takich badań poprzez wspólne seminaria i dyskusje, które doprowadzą do sformułowania problemów badawczych poszerzających wiedzę na równi w obszarach obu dyscyplin i przyniosą interesujące publikacje uznane w międzynarodowym środowisku naukowym. Jednocześnie nie zamykamy się na współpracę z naukowcami innych dyscyplin i planujemy zacieśniać kontakty z przedstawicielami filozofii oraz nauk geograficznych.

Ponadto wzmacniać będziemy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez opracowywanie i patentowanie wynalazków mających bezpośrednie zastosowanie w przemyśle i medycynie. Dążyć będziemy do uzyskiwania zleceń od zewnętrznych instytucji na przeprowadzenie badań i ekspertyz. Aby to osiągnąć planujemy dalszy rozwój badań aplikacyjnych w szczególności w obszarach:
•    Zastosowania niskoenergetycznych mikrofal w diagnostyce medycznej,
•    Radioterapii,
•    Inżynierii materiałowej,
•    Nanotechnologii,
•    Bioinformatyki,
•    Fizyki komputerowej i wizualizacji danych,
•    Informatyki kwantowej,
•    Technologii informacyjnych w medycynie i biologii.

Większość środków pozyskanych z grantów badawczych, prac zleconych i patentów zamierzamy przeznaczyć na unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury Wydziału. W najbliższych latach dążyć będziemy nie tylko do zwiększenia liczby uzyskiwanych grantów, ale także do powiększenia środków finansowych przyznawanych na ich realizację. W tym celu wskazane jest tworzenie większych zespołów badawczych aplikujących o te środki, jak również intensywne poszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do składania wspólnych projektów. Nadal będziemy aktywnie wspierać udział grup badawczych w wielkich międzynarodowych konsorcjach, takich jak Auger, H.E.S.S., Magic, CTA, ZEUS, Horyzont EUROPA - EURATOM, n_TOF oraz innych.

Nauka i kształcenie są nierozłączne. Dobre kształcenie oznacza systematyczność i upowszechnianie wiedzy regularnie poszerzanej o wyniki badań naukowych, które sami prowadzimy. Dbamy o ciągłość pokoleń badaczy i profesjonalność kadr. Uczymy młodych ludzi samodzielnego i krytycznego myślenia, rozwijamy ich kompetencje, ale też kształtujemy ich wrażliwość społeczną i postawy obywatelskie. Postrzegamy Wydział, jako miejsce nie tylko uzyskania dobrego wykształcenia, ale także „godziwego życia”, w którym istotną rolę pełni kultura oraz zaangażowanie na rzecz otoczenia. 
Dążymy do tego, aby czas spędzony na studiach był postrzegany jako istotne i satysfakcjonujące doświadczenie. Wydział planuje sukcesywne modyfikowanie treści kształcenia, dostosowując je do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. W kontekście dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka, planujemy przeprowadzić wszechstronną modyfikację zarówno programu studiów, jak i sposobu jego realizacji, aby lepiej odpowiadał wymaganiom otoczenia społeczno-gospodarczego. Zmodernizowany program powstanie w ścisłej współpracy z firmami zrzeszonymi w Radzie Biznesu WFiIS. Planujemy stworzenie warunków do, jeszcze większego, zaangażowania studentów w prace badawcze prowadzone na Wydziale. Współpraca młodych ludzi z doświadczonymi badaczami przyczynia się do zwiększenia ich poczucia wartości oraz kształtuje szacunek wobec pracy. Wspólnie z firmami skupionymi w Radzie Biznesu, planujemy zwiększenie zaangażowania wybitnych praktyków w procesie kształcenia.

Zwiększać będziemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach promujących nauki ścisłe. Planujemy kontynuację pikników naukowych na Wydziale, pokazujących interdyscyplinarność nauk fizycznych i informatyki oraz zastosowanie tych dyscyplin w różnych dziedzinach gospodarki. 

System wynagrodzeń motywacyjnych dla pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych funkcjonujący na Wydziale będzie dalej udoskonalany w kierunku promowania pracowników, którzy są kierownikami grantów finansowanych ze środków zewnętrznych, publikują swoje osiągnięcia naukowe w renomowanych, czołowych czasopismach naukowych oraz wykonują w sposób rzetelny swoje obowiązki dydaktyczne.

Utrzymany będzie system premii dziekańskich nagradzających pracowników naukowo-technicznych zaangażowanych w promocję Wydziału, jak i pracowników administracyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie Wydziału, a co za tym idzie zadowolenie studentów z obsługi technicznej i dziekanatowej.