Logo WFIS UŁ

Ogólny nadzór nad Systemem Jakości Kształcenia sprawuje Dziekan i Kolegium Dziekańskie. Na okres trwania kadencji 2020/2024 powołane zostały Komisje:

·         Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK),

·         Komisja Dydaktyczna ds. Kierunku Fizyka,

·         Komisja Dydaktyczna ds. Kierunku Informatyka,

·         Komisja Regulaminowa

Oraz Pełnomocnicy Dziekana, w tym

·         ds. Zawodowych Praktyk Studenckich,

·         ds.  Wymiany Studenckiej,

·         ds. kontaktów z firmami i Radą Biznesu (RB),

 Do zadań Dziekana i Kolegium Dziekańskiego należy wyznaczenie kierunków polityki kształcenia zgodnego ze strategią Wydziału i UŁ; kształtowanie systemu zarządzania jakością, w tym nadzór, określenie kompetencji i wyznaczenie zadań na czas trwania kadencji Komisjom i pełnomocnikom Dziekana; stworzenie na Wydziale warunków sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia, w tym umiędzynarodowienia; przegląd aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce; analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet studenckich; podejmowanie kroków wyjaśniających ewentualne uwagi studentów; współpraca z Samorządem Studenckim; przyjmowanie harmonogramu hospitacji w Katedrach i Zakładach; nadzór nad procesem dyplomowania, w tym kontroli jakości powstałych prac dyplomowych; analiza wyników rekrutacji; dobór koordynatorów przedmiotów zgodnie z ich doświadczeniem dydaktycznym i dorobkiem naukowym; okresowy przegląd i analiza programów studiów; nadzorowanie zmian w programach studiów; nadzór nad tworzeniem nowych programów.

WKJK podlega Dziekanowi i pełni rolę doradczą. Do zadań WKJK należy przegląd wewnętrznych aktów prawnych UŁ; opiniowanie programów nowych kierunków studiów powstających na WFiIS; opiniowanie zmian w programach studiów, udział w kontroli jakości prac dyplomowych; opiniowanie i projektowanie wydziałowych regulaminów i wytycznych w tym: dyplomowania, oceniania, przebiegu egzaminu dyplomowego, a także wzorów kart hospitacji, wzorów karty opinii i recenzji prac dyplomowych.

Do kompetencji Komisji Dydaktycznych należy opiniowanie tematów prac dyplomowych przed przedstawieniem ich Radzie Wydziału (RW); ułożenie i zaopiniowanie zagadnień na egzaminy dyplomowe; analiza i monitorowanie spójności i zgodności przedmiotowych efektów uczenia się z wydziałowymi efektami uczenia się; przegląd kart przedmiotów (sylabusów); analiza programów studiów oraz osiągania efektów uczenia się z uwzględnieniem uwag koordynatorów przedmiotów/specjalności/kierunku, opinii studentów oraz opinii pracodawców, w szczególności Rady Biznesu (RB), pełnomocnika Dziekana ds. kontaktu z firmami i pełnomocnika Dziekana ds. zawodowych praktyk studenckich; projektowanie i opiniowanie zmian w programach przed przedstawieniem ich WKJK i RW. Do zadań Komisji Dydaktycznych należy także monitorowanie zgodności przyznawanej przedmiotom liczby punktów ECTS z Systemem ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zatwierdzonym zarządzeniem Rektora nr 148 z dnia 10.05.2021r. Do zadań Komisji Regulaminowej należy dbałość o spójność wewnętrznych zapisów prawnych oraz ich zgodność z zapisami wyższego rzędu.

Istotną rolę w Wydziałowym Systemie Jakości odgrywają kierownicy Katedr/Zakładów, do obowiązków których należy dbanie o rozwój naukowy pracowników Katedry/Zakładu i regularne hospitacje zajęć.

Za osiąganie przedmiotowych efektów uczenia się odpowiadają koordynatorzy przedmiotów.