Logo WFIS UŁ

WSPÓŁPRACA - NAUKA

współpraca nauka

FIZYKA

Główne kierunki badań naukowych z fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Fizyka teoretyczna
Struktura i zastosowania zdeformowanych symetrii czasoprzestrzeni, teoria układów całkowalnych i quasi-dokładnie rozwiązywalnych, spektroskopia hadronów ze szczególnym uwzględnieniem glueballów, topologiczna kwantowa teoria pola, zastosowanie teorii grup w teorii nieliniowych układów dynamicznych, teorie kwantowe ze zmodyfikowaną zasadą przyczynowości, fizyka neutrin, teoria grup i przestrzeni kwantowych, kwantowe deformacje przestrzeni Focka, teoria grup kwantowych i zdeformowanych symetrii czasoprzestrzennych, kwantowa teoria pola, struktura nierelatywistycznych symetrii czasoprzestrzennych, teoria faz niecałkowalnych, podstawowe problemy mechaniki kwantowej, teoria informacji kwantowej, teorie kwantowe na nieprzemiennej czasoprzestrzeni, nielokalna kwantowa teoria pola. Powyższe badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia teorii procesów fundamentalnych i kwantowej teorii informacji.

Fizyka ciała stałego
Badania ciał stałych pod kątem poznawczym i technologicznym z punktu widzenia teorii fazy skondensowanej, skaningowej mikroskopii tunelowej, zjawisk kanałowania oraz zastosowań mikroanalizy rentgenowskiej. Badania własności magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejść fazowych powierzchniowych oraz uporządkowania na powierzchni, statystyczna teoria magnetyzmu. Badania wzbudzeń elementarnych w obszarze przypowierzchniowym metodą kanałowania i wstecznego rozpraszania lekkich jonów niskich energii. Badania powierzchni magnetycznych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i domen magnetycznych metodą mikroskopii Lorentza oraz metodą Bittera, badania morfologii powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych, badania struktury i składu chemicznego metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Wytwarzanie cienkich warstw w próżni. Badania nanorurek i p-elektronowych warstw węglowych metodą skaningowej spektroskopii tunelowej.

Fizyka promieniowania kosmicznego i astrofizyka
Problemy pochodzenia promieni kosmicznych, obserwacje promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii – udział w międzynarodowym eksperymencie AUGER, badanie oddziaływań jądrowych w przedziale energii powyżej 10^12 eV i symulacje komputerowe rozwoju wielkich pęków w atmosferze, mechanizmy produkcji promieniowania rentgenowskiego, gamma i neutrin wysokich energii w obiektach kosmicznych, obserwacje fotonów gamma o energiach >50 GeV – udział w międzynarodowym eksperymencie MAGIC.

Fizyka jądrowa i medyczna

 • precyzyjne wyznaczanie przekrojów czynnych na oddziaływanie neutronów z jądrami atomowymi, ważnych dla astrofizyki jądrowej (synteza pierwiastków chemicznych w gwiazdach), dla technologii jądrowej (transmutacja odpadów jądrowych, reaktory IV generacji) oraz dla badań podstawowych w fizyce jądrowej,
 • badania struktury jąder atomowych (spektrometria promieniowania gamma i elektronów konwersji wewnętrznej),
 • rozpady egzotycznych jąder atomowych,
 • ocena narażenia personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie jonizujące,
 • ocena narażenia na radon i jego produkty rozpadu,
 • zastosowania nowych rodzajów dozymetrów w ochronie radiologicznej,
 • badania krystalizacji cienkich warstw wywołanej ciężkimi jonami metodą spektroskopii mössbauerowskiej.

Dydaktyka fizyki
Badania podstawowe w zakresie metodologii fizyki, optymalizacja modelu kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki w UŁ, badanie funkcjonalności nowych metod nauczania fizyki, opracowywanie i badanie funkcjonalności rozwiązań w zakresie wykorzystywania w procesie dydaktycznym fizyki technologii informacyjnej, środków i materiałów dydaktycznych oraz szkolnych eksperymentów fizycznych, projektowanie rozwiązań w zakresie strategii i metod popularyzacji fizyki i edukacji fizycznej oraz kształtowania i doskonalenia umiejętności w tym zakresie u przyszłych nauczycieli fizyki oraz u nauczycieli doskonalących swoje umiejętności na studiach podyplomowych.


Jednostki naukowe z którymi współpracujemy:

Universite Claude Bernard Lyon I (Francja)
Politecnico National Mexico City (Meksyk)
Universita delgi Studi di Roma „La Sapienza” (Włochy)
Universite Paris VI (Francja)
University of Northumbria Newcastle (Anglia)
Instytut Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina)
• Instytut Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie
Uniwersytet w Giessen (Niemcy)
Uniwersytet P.J.Safarika w Koszycach (Słowacja)
Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy)
Tennessee Technical University (USA)
Uniwersytet w Santiago de Compostela (Hiszpania)
University of Wales Swansea (Wielka Brytania)
CNRS Odeillo (Francja)
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg (Niemcy)
Instytut Matematyki Bułgarskiej Akademii Nauk (Bułgaria)
Laboratoire de Cristallographie, Universite Joseph Fourier, Grenoble (Francja)
University of Kwazulu-Natal, Pietermaritzburg (RPA)
Uniwersytet Jyvaskyla (Finlandia)
Uniwersytet Hyderabad (Indie)
Uniwersytet w Mons (Belgia)
Uniwersytet w Oldenburgu (Niemcy)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej  UŁ zawiesił wszelkie kontakty z instytucjami Federacji Rosyjskiej.

Bierzemy czynny udział w pracach zespołów badawczych i sieci naukowych:

• Międzynarodowy projekt badawczy The Pierre Auger Observatory
• Międzynarodowy projekt badawczy MAGIC
• Udział w międzynarodowej współpracy n-TOF w CERNie
• Współpraca wielostronna koordynowana przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
• Współpraca w ramach sieci naukowej LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji)
• Współpraca w ramach Porozumienia Cząstki, Astrofizyka, Kosmologia
• Współpraca w ramach Konsorcjum FEMTOFIZYKA
• Współpraca w ramach sieci naukowej MAGELMAT

 


 

 

INFORMATYKA

Główne kierunki badań w informatyce prowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

(Research Topics in Computer Science in Faculty of Physics and Applied Informatics)

 • specyfikacja i analiza procesów biznesowych oraz wymagań użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu algebr procesów (także probabilistycznych), systemów przepisywania termów oraz logiki modalnej
  (specification and analysis of business processes and user requirements, in particular using process algebras (also probabilistic ones), term rewriting systems and modal logic);
 • pojęciowe i logiczne modelowanie danych z wykorzystaniem metod teorii alegorii
  (conceptual and logical modelling of data using allegories);
 • wykorzystanie metod eksploracji danych do klasyfikacji tekstów historycznych, a w szczególności do automatycznego przypisywania autorstwa i odmian języka
  (the use of data mining methods for tasks related to classification of historical texts, in particular author and language variant attribution);
 • prace z zakresu przetwarzania obrazów i biometrii: detekcja koloru skóry na zdjęciach, zastosowanie metod i algorytmów rozpoznawania oraz autentykacji twarzy i płci w systemach informatycznych (w tym mobilnych)
  (research in the field of image processing and biometrics: implementation of the methods and algorithms of the face recognition and authentication in computer systems (including mobile ones), face and gender recognition, skin colour detection at the images);
 • bezpieczeństwo sieci, systemów informacyjnych, bezpieczeństwo aplikacji i komunikacji mobilnej
  (security aspects of networks, systems, mobile applications and mobile communication);
 • synteza układów odwracalnych
  (reversible circuit synthesis/design);
 • algorytmy ewolucyjne w zagadnieniach logistycznych
  (evolutionary algorithm in VRP, TSP problems);
 • sztuczna inteligencja: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy hybrydowe
  (artificial intelligence: neural networks, genetic algorithms, hybrid systems);
 • technologie semantyczne
  (semantic technologies).