KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Studia II stopnia dostarczają pogłębionej wiedzy i kształtują umiejętności związane z zastosowaniami informatyki, w tym z procesami projektowania, tworzenia, utrzymania i rozwijania oprogramowania i systemów informatycznych. Nasi studenci łączą zdobytą wiedzę z praktyką w kontakcie z ekspertami branżowymi. Dzięki temu stają się specjalistami operującymi merytoryczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej. W toku studiów przyszły absolwent specjalności informatyka stosowana nabywa umiejętności i wiedzę w zakresie zastosowań informatyki i procesów rozwoju oprogramowania, obejmującą zaawansowane metody numeryczne, sztuczne sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, projektowanie relacyjnych i postrelacyjnych baz danych, administrowanie sieciami komputerowymi, programowanie systemów współbieżnych i rozproszonych, programowanie gier mobilnych, systemów rzeczywistości wirtualnej czy aplikacje mobilne.

System punktacji ECTS, możliwość wyboru ścieżki dydaktycznej oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta. Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra informatyki.

Specjalności

Program studiów przewiduje 3 ścieżki dydaktyczne:

Systemy mobilne

Studenci zapoznają się z programowaniem, architekturą i infrastrukturą systemów mobilnych, a w szczególności z projektowaniem aplikacji działających pod kontrolą systemu Android, zagadnieniami ich bezpieczeństwa, współpracy z serwerami baz danych i aplikacji działającymi w chmurze. Poznają podstawy ich działania takie jak teoria i praktyka systemów rozproszonych i sieci komputerowych. Są   przygotowywani do testowania i ewaluacji systemów mobilnych pod względem ich bezpieczeństwa, dostępności i skalowalności.

Sztuczna inteligencja

Studenci zapoznają się z technikami szeroko pojętej sztucznej inteligencji, a w szczególności sieciami neuronowymi, algorytmami genetycznymi, rozpoznawaniem obrazów czy eksploracją danych oraz ich teoretycznymi podstawami. Dzięki dogłębnej znajomości teoretycznych podstaw AI oraz statystyki studenci potrafią efektywnie dobierać technologię AI do problemu, wybierać dane do treningu systemu uczenia maszynowego i ewaluować efekty uczenia.

Informatyka kwantowa

W  ostatnich latach dokonał się olbrzymi skok technologiczny w dziedzinie rozwoju obliczeń kwantowych które przestały być już jedynie teoretyczną możliwością, ale zaczynają (albo zaczną w ciągu najbliższych kilku lat) odgrywać praktyczną rolę, m.in. w szyfrowaniu czy symulacji procesów chemicznych. Nasi studenci zdobywają pogłębioną wiedzę zarówno z podstaw kwantowej teorii informacji jak i jej zastosowań takich jak np. kryptografia kwantowa.

Główne przedmioty

 • Metodyki zwinne
 • Programowanie w języku wysokiego poziomu
 • Projektowanie obiektowe
 • Systemy AI oraz budowa systemów decyzyjnych
 • Metody optymalizacji
 • Zarządzanie jakością
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
 • Teoria informacji

Ścieżka -Systemy mobilne:

 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Integracja aplikacji mobilnych z usługami zewnętrznymi (cloud)
 • Usługi typu cloud
 • Programowanie w chmurze

Ścieżka - Sztuczna inteligencja:

 • Statystyczne metody rozpoznawania obrazu
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Meteheurystyki optymalizacji globalnej
 • Sieci neuronowe

Ścieżka - Informatyka kwantowa:

 • Kwantowa teoria informacji
 • Kryptografia kwantowa
 • Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej
 • Mechanika kwantowa dla informatyków

Sylwetka absolwenta

­Studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA stanowią istotny i cenny wkład w rozwój zawodowy osób związanych z szeroko pojętą branżą IT. Absolwenci kierunku są nie tylko przygotowani do pracy w zespołach programistycznych ale posiadają również kompetencje do kierowania dużymi projektami programistycznymi. Głęboka, wszechstronna wiedza, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, zdobyta w trakcie studiów przygotowuje do zatrudnienia zarówno w dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej, jak i na wyższych uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych. . Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów III stopnia. Szczególnie pogłębioną wiedzę i umiejętności absolwenci naszego kierunku otrzymują w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją, głębokim uczeniem, analizą danych, projektowaniem skalowalnych systemów rozproszonych, zwłaszcza związanych z aplikacjami mobilnymi, oraz z zastosowaniami praktycznymi komputerów kwantowych.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@fis.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 57 42

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Pomorska 149/153 90-236 Łódź