KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Studia inżynierskie są studiami o profilu praktycznym. Stanowią autonomiczną formę akademickich studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Po pierwszym 3,5--letnim etapie studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera możliwa jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia (magisterskich) prowadząca do uzyskania tytułu magistra.

Dyplom inżyniera stawia absolwenta w uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy. Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w ten sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. System punktacji ECTS, możliwość korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin zajęć opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta.

Praktyki zawodowe umożliwiają studentom zapoznanie się z technologiami stosowanymi we współcześnie działających firmach i nowoczesną organizacją pracy. Uzyskane w ten sposób doświadczenie jest istotną pomocą w późniejszym znalezieniu wymarzonej pracy.

Studia inżynierskie oparte na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej przekazują umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w tworzeniu i rozwijaniu zaawansowanych aplikacji i systemów informatycznych. Kompetencje informatyczne wzbogacone o znajomość elementów elektroniki i miernictwa czynią z naszych absolwentów wysoko wykwalifikowanych programistów zarówno aplikacji internetowych jak i mobilnych, a także administratorów systemów bazodanowych i sieci komputerowych. Dodatkowym atutem naszych absolwentów jest unikalna wiedza i umiejętności zarówno w zakresie projektowania i programowania elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych, robotyki, jak i horyzontalnie skalowalnych, masywnie rozproszonych systemów komputerowych, w szczególności bazodanowych.

Specjalności

Specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Wybór specjalizacji: po trzecim semestrze studiów.

SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE Program specjalizacji podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci wprowadzeni zostają w zagadnienia projektowania aplikacji mobilnych, w tym programowania klient-serwer i rozproszonych baz danych. Druga część skupia się na uzyskaniu przez studentów wiedzy i umiejętności w obszarze programowania pod kątem najpopularniejszych systemów/platform mobilnych, tj. Android, iOS. Dodatkowo studenci specjalizacji zdobywają kompetencje z zakresu tworzenia gier.

ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE W programie specjalizacji wyróżnić można kilka wzajemnie przenikających się ścieżek. Pierwszą stanowią przedmioty o charakterze technicznym nakierowane przede wszystkim na poznanie możliwości i technik związanych z różnymi językami programowania, zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu. Praktyczne dopełnienie stanowi ścieżka związana z zagadnieniami programowania grafiki, komunikacji z urządzeniami elektronicznymi. Ścieżka trzecia składa się z przedmiotów poświęconych zaawansowanym algorytmom obliczeniowym oraz ich analizie. Program specjalizacji skonstruowany jest tak, aby wiedza i umiejętności absolwenta były zarówno bezpośrednią odpowiedzią na współczesne wyzwania sektora IT, jak i dawały mocne podstawy teoretyczne dla przyszłego rozwoju zawodowego związanego z nowymi technologiami, jakie pojawią się w przyszłości.

BAZY DANYCH I APLIKACJE INTERNETOWE Program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z systemami informatycznymi opartymi na bazach danych - w szczególności: projektowanie baz danych oraz hurtowni danych, administrowanie bazami danych, przetwarzanie OLAP i eksploracja danych – przy wykorzystaniu najbardziej popularnych systemów zarządzania bazami danych, zarówno relacyjnych, postrelacyjnych, jak i masywnie skalowalnych horyzontalnie rozproszonych nierelacyjnych. Studenci nabywają umiejętności projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz bazodanowych, zarówno w tradycyjnych środowiskach programistycznych (np. Java EE, ASP.NET i PHP), jak również w nowoczesnych środowiskach zbudowanych w oparciu o mikroserwisy.

ADMINISTRACJA SIECIAMI I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Program specjalizacji podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji systemami operacyjnymi (głównie: Windows i Linux) oraz usługami katalogowymi i domenowymi. W drugiej części studenci zdobywają wyspecjalizowane kompetencje zawodowe w oparciu o sprzęt firmy Cisco. Studenci mają możliwość zdobycia branżowych certyfikatów.

Główne przedmioty

 • języki programowania
 • pracownie: mikrokontrolerów, sterowania i robotyki
 • architektura systemów komputerowych
 • systemy operacyjne
 • podstawy grafiki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • systemy baz danych
 • ochrona danych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • elektrotechnika i elektronika
 • podstawy techniki cyfrowej
 • systemy wbudowane
 • inżynieria oprogramowania
 • algorytmy i struktury danych

Sylwetka absolwenta

Ciągły rozwój współczesnych rynków pracy powoduje stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających nie tylko ogólną wiedzę informatyczną, ale również zdolność do kreowania innowacyjnych zastosowań technologii komputerowych w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Takim właśnie potrzebom odpowiada absolwent specjalności informatyka stosowana na studiach inżynierskich.

Absolwent specjalizacji systemy i aplikacje mobilne zdobywa szeroko pojętą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i testowania systemów i aplikacji mobilnych na platformach Android i iOS. Dodatkowo absolwenci specjalizacji zdobywają umiejętności z zakresu tworzenia gier. Absolwent tej specjalizacji przygotowany jest do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i podjęcia pracy m.in. w firmach projektujących i wdrażających oprogramowanie na urządzenia mobilne.

Absolwent specjalizacji algorytmy i programowanie nabywa umiejętności zarówno w zakresie technik programowania w różnych językach, jak i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów o charakterze algorytmicznym i projektowym. Znajomość języków wysokiego poziomu pozwala mu na projektowanie aplikacji używających grafiki 3D. Poza tym znpodstawy programowania nagiego metalu (bare-metal programming) i metody komunikacji z urządzeniami i automatami sterowanymi przez komputer.

Absolwenci specjalizacji bazy danych i aplikacje internetowe posiadają wiedzę niezbędną do tworzenia systemów i aplikacji bazodanowych, poznają problematykę bezpieczeństwa i administracji takimi systemami. Absolwenci zdobywają poszukiwane na rynku pracy kompetencje w zakresie zarówno tradycyjnych technologii enterprise-owych (np. ASP.NET, Java EE, PHP, MS SQL, Oracle, MySQL), jak i nowych, lekkich technologii (Python/Django, NodeJS, MongoDB, itp.).

Absolwent specjalizacji administracja sieciami i systemami informatycznymi nabywa umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Student posiada znajomość protokołów sieciowych i transmisji danych, umiejętność zarządzania systemami operacyjnymi i serwerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub MS Windows, usługami katalogowymi i domenowymi, a na niższym poziomie konfiguracją routingu i switchingu. Absolwenci zdobywają również wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa w sieciach komputerowych i sposobach ich zabezpieczania. Studenci przygotowywani są do elastycznego i szybkiego przystosowywania się do wymagań rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci, administratorzy systemów informatycznych i sieci.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów, zasady takie same jak na studia stacjonarne.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@fis.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 57 42

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Pomorska 149/153 90-236 Łódź