rok 2018

Wpisy

Uchwała z dn. 2018-09-24 nr WFIS/DYD/250 w sprawie określenia kryteriów zaliczenia semestru/roku, w tym liczby punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia semestru/roku

Uchwała z dn. 2018-09-24 nr WFIS/DYD/244 w sprawie ustalenia maksymalnego wymiaru godzin dydaktycznych i maksymalnej liczby egzaminów w ciągu roku akademickiego

Uchwała z dn. 2018-09-24 nr WFIS/DYD/247 w sprawie warunków dopuszczalności oraz trybu rozstrzygania odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia przedmiotu

Uchwała z dn. 2018-09-24 nr WFIS/DYD/241 w sprawie ustalenia zakresu i warunków prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych