Logo WFIS UŁ

LOGO

Projekt pn. „STUDENT’S POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.


Wydział uczestniczy w projekcie pn.

„STUDENT’S POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”

w ramach zadania nr 6 pn.

Informatyka, studia I i II stopnia – moduł programów kształcenia, dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społ. – gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.”


Projekt dedykowany jest studentom kierunku informatyka, studiów stacjonarnych, I i II stopnia.

Celem projektu jest modyfikacja programów i siatek studiów na kierunku Informatyka, studiów I i II stopnia, co pozwoli na lepsze ich dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, a w szczególności przez przedstawicieli pracodawców wchodzących w skład Rady Biznesu działającej na WFiIS UŁ.

Na studiach I stopnia zmiany dotyczą zarówno podstawowego programu studiów, jak również dwóch modułów specjalizacyjnych: Systemy i aplikacje mobilne oraz Algorytmy i programowanie.

Na studiach II stopnia zmiany obejmują także program podstawowy oraz ścieżki dydaktyczne: Systemy mobilne i Sztuczna inteligencja.

Modyfikacja programów studiów ma na celu umożliwienie zdobycia przez osoby uczestniczące w projekcie kompetencji stricte technicznych, związanych z aktualnie popularnymi technologiami (systemy mobilne, programowanie niskopoziomowe, aplikacje webowe), położenie większego nacisku na aspekty poznawcze, które powodują, że wymienione technologie generują nową jakość życia jej użytkowników, a więc: szeroko rozumiana sztuczna inteligencja, Big Data, nauczanie maszynowe, a także rozwój kompetencji miękkich.