Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej stronie są zamieszczane streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. [USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. zm.), art. 13, ust. 7]

Streszczenia i recenzje prac przygotowanych do obrony

mgr Julian Płoszajski

streszczenie PL

streszczenie ENG

recenzja prof. Wojciech Nawrocik

recenzja prof. Ryszard Poprawski

Termin obrony: 27 września 2019 roku, godz. 12:15
Miejsce obrony: Gmach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153, sala A 221


Obrony prac doktorskich z fizyki przeprowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymali:

– w roku 2019:
mgr Agnieszka Stępnik
mgr Aleksandra Gawlik
– w roku 2018:
mgr Ewelina Frątczak,
mgr Łukasz Albiniak,
mgr Piotr Banasiński,
mgr Rafał Wojaczyński,
mgr Jerzy Pabich,
mgr Anna Kupczyk;
– w roku 2017:
mgr Kamila Trzcińska;
– w roku 2016:
mgr Dariusz Głas,
mgr Michał Naruszewicz,
mgr Paweł Tyran;
– w roku 2015:
mgr Punsiri Dam-o;
mgr Adam Bonda;
mgr Justyna Samorajczyk;
– w roku 2014:
mgr Igor Własny,
mgr Agnieszka Niemczynowicz,
mgr Łukasz Janiak,
mgr Piotr Witas;
– w roku 2013:
mgr inż. Paweł Pietrusiewicz,
mgr inż. Jakub Rzącki,
mgr inż. Konrad Gruszka,
mgr Tomasz Górski.