Horyzont 2020. Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)
Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)

W ramach programu Horyzont 2020 połączone zostały trzy, funkcjonujące dotąd oddzielnie, programy/inicjatywy UE: 7. Program Ramowy (7 PR), Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) oraz budżet Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology, EIT).

Struktura programu Horyzont 2020 opiera się na trzech filarach:

1. Doskonała baza naukowa (Excellent Science) – ta część programu ma na celu przyznanie funduszy najbardziej utalentowanym naukowcom i zespołom badawczym, prowadzącym badania pionierskie, interdyscyplinarne i szeroko zakrojone, mogące zaowocować przełomem w nauce. Zaliczono tu następujące inicjatywy:

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC),
 • Przyszłe i powstające technologie (FET),
 • Działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA),
 • Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura).

 

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership) – ta część programu pomyślana została jako wsparcie dla rozwoju kluczowych technologii – m.in. mikroelektroniki, nanoelektroniki, fotoniki, nanotechnologii, technologii kosmicznych, biotechnologii, zaawansowanych materiałów. Wyróżnić tu można następujące inicjatywy:

 • Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT),
 • Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka (RF),
 • Innowacje w MŚP.

 

3. Wyzwania społeczne (Societal Challenges) – umieszczenie w ramach programu Horyzont 2020 tego filaru wiąże się z założeniem, że uwaga europejskich uczonych powinna koncentrować się wokół konkretnych zagadnień społecznych. Są to:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych, biogospodarka,
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia,
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport,
 • Działania w dziedzinie klimatu i środowiska, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa,
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy oraz jej obywateli.

 

Dodatkowo do programu Horyzont 2020 zostały włączone następujące inicjatywy:

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation),
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society),
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology, EIT)
 • Badania jądrowe (Euratom)

 

Konkursy w ramach programu Horyzont 2020 ogłaszane są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Participant Portal, w zakładce Funding opportunities/Horizon 2020/Calls. Każde ogłoszenie zawiera komplet dokumentów w języku angielskim (do pobrania w formacie PDF), w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat danego konkursu, zasady uczestnictwa i aplikowania, wytyczne formalne, instrukcje przygotowywania wniosku, itp.

Warunkiem aplikowania o grant w programie Horyzont 2020 jest utworzenie międzynarodowego konsorcjum, składającego się z minimum trzech partnerów (jednostek naukowych) z trzech różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Wyłączone z tej reguły są następujące inicjatywy:

 • Coordination & support action (CSA) – w projekcie uczestniczyć musi co najmniej jeden partner z państwa członkowskiego lub stowarzyszonego z UE,
 • SME instrument – działania adresowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aplikować o grant może pojedyncze przedsiębiorstwo,
 • European Research Council (ERC) research grants – projekt może być realizowany indywidualnie, przez jednego naukowca lub zespół,
 • Działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) – program adresowany do indywidualnych badaczy.

 

Wniosek do programu Horyzont 2020 należy składać za pośrednictwem Participant Portal.

Lista aktualnie otwartych konkursów w programie Horyzont 2020

Wiele aktualnych informacji na temat konkretnych konkursów i programów znajduje się na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Aplikującym z Uniwersytetu Łódzkiego wsparcia w zakresie przygotowywania wniosku udziela Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim.