Tytułem wstępu

W otwartej gospodarce światowej konkurencyjność opiera się na zdolności przedsiębiorstw do wytwarzania towarów i usług o wysokiej wartości dodanej. Postawienie na zrównoważony wzrost oparty na innowacji jest więc centralnym punktem odpowiedzi UE na globalizację. W czerwcu 2010 r. głowy i rządy państw unijnych przyjęły strategię „Europa 2020”, która ma przywrócić europejską gospodarkę na właściwą drogę. Strategia „Europa 2020” opiera się na przekonaniu, że potrzebne są nam badania i rozwój (B+R) oraz innowacje do wypracowania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu oraz wydobycia Europy z obecnego kryzysu gospodarczego.

Badania naukowe i innowacje mogą także przynieść rozwiązania, które pozwolą stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi staje nasz kontynent i cały świat – wyzwaniom takim jak bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatu, degradacja środowiska, zagrożenie wykluczeniem słabszych grup społecznych, starzenie się populacji, globalne zagrożenia dla zdrowia publicznego czy sytuacja demograficzna (Źródło: http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_pl.html.)

Programy operacyjne UE

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, które Polska wykorzystała i nadal wykorzystuje, są przyznawane w ramach poszczególnych programów pomocowych – tzw. programów operacyjnych. Każdy z programów operacyjnych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów:

Program Infrastruktura i Środowisko
Program Kapitał Ludzki

Program Innowacyjna Gospodarka
Program Rozwój Polski Wschodniej

Program Pomoc Techniczna

Program współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

 

Wszystkie wymienione programy rozpisywane są na osie priorytetowe (priorytety), które realizują konkretne cele rozwojowe sprecyzowane branżowo lub geograficznie i tematycznie.

Ponadto, poza tymi programami, każde województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.

Dodatkowym wsparciem na badania naukowe służy Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ponad wyżej wymienione programy z UE można starać się o dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych przedsięwzięć z programu Horizon 2020.

Natomiast w zakresie wsparcia współpracy nauki i biznesu swą pomocą może służyć Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

 „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

 W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. (Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/main/)


logo LARR

Spółka funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczenia. W ramach świadczenia usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pożyczki dla firm.

Spółka angażuje się również w szereg działań, mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju sektora MŚP w regionie łódzkim. Była inicjatorem i jednym z sygnatariuszy „Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego”. Była także koordynatorem projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i Województwo Łódzkie. Celem projektu było tworzenie podstaw trwałego i zróżnicowanego Rozwoju regionu, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, wzrost efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz funduszy pochodzących z innych zagranicznych i krajowych źródeł finansowania.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców

to:

– gospodarka,

– innowacyjność,

– przedsiębiorczość,

– współpraca biznesu z nauką.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca  od 1 marca 2008 roku. Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest  pomoc potencjalnym Beneficjentom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum realizuje zadania w ramach   III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym założeniem realizacji III Osi priorytetowej  jest rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na obszarze województwa łódzkiego. Dążenie do budowy gospodarki opartej na wiedzy stanowi zasadniczy kierunek interwencji tej osi priorytetowej i skupia się na tworzeniu gospodarki zdolnej konkurować z najmocniejszymi regionami w Europie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 
–  zorganizowanie powiązań sektora B+R z sektorem biznesu i instytucji otoczenia biznesu,
– wzmocnienie wsparcia MŚP w dążeniu do innowacyjności i poprawy konkurencyjności produktów i usług,
– tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i lokowania inwestycji na terenie województwa łódzkiego,
– rozwijanie wachlarza usług w sektorze turystyki i rekreacji oraz rozwój szeroko pojętej infrastruktury turystycznej.

W ramach III Osi priorytetowej wyodrębnione zostało sześć działań:
Działanie III. 1. Wsparcie jednostek B+R
Działanie III. 2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie III. 3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Działanie III. 4. Rozwój otoczenia biznesu
Działanie III. 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna
Działanie III. 6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

(Źródło: http://cop.lodzkie.pl)

 

Na wsparcie szeroko pojmowanych działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce można uzyskać wsparcie między innymi po przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Strona główna koordynuje programy edukacyjne Unii Europejskiej i nie tylko. co roku tysiące ludzi spełnia swoje marzenia realizując ciekawe projekty a FRSE udziela wsparcia finansowego i merytorycznego przy realizacji tych projektów.

Programy FRSE:

Uczenie się przez całe życie

Młodzież w działaniu

Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Wizyty Studyjne

Wizyty przygotowawcze LLP

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów programu LLP

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Erasmus Mundus

Eurodesk

SALTO EECA

eTwinning

European Language Label

Tempus

Fundusz Stypendialny Sciex

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Krajowe Centrum Europass

Eurydice

Zespół Ekspertów Bolońskich