Główne kierunki badań naukowych z fizyki
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

 

Fizyka teoretyczna
Struktura i zastosowania zdeformowanych symetrii czasoprzestrzeni, teoria układów całkowalnych i quasi-dokładnie rozwiązywalnych, spektroskopia hadronów ze szczególnym uwzględnieniem glueballów, topologiczna kwantowa teoria pola, zastosowanie teorii grup w teorii nieliniowych układów dynamicznych, teorie kwantowe ze zmodyfikowaną zasadą przyczynowości, fizyka neutrin, teoria grup i przestrzeni kwantowych, kwantowe deformacje przestrzeni Focka, teoria grup kwantowych i zdeformowanych symetrii czasoprzestrzennych, kwantowa teoria pola, struktura nierelatywistycznych symetrii czasoprzestrzennych, teoria faz niecałkowalnych, podstawowe problemy mechaniki kwantowej, teoria informacji kwantowej, teorie kwantowe na nieprzemiennej czasoprzestrzeni, nielokalna kwantowa teoria pola. Powyższe badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia teorii procesów fundamentalnych i kwantowej teorii informacji.

Fizyka ciała stałego
Badania ciał stałych pod kątem poznawczym i technologicznym z punktu widzenia teorii fazy skondensowanej, skaningowej mikroskopii tunelowej, zjawisk kanałowania oraz zastosowań mikroanalizy rentgenowskiej. Badania własności magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejść fazowych powierzchniowych oraz uporządkowania na powierzchni, statystyczna teoria magnetyzmu. Badania wzbudzeń elementarnych w obszarze przypowierzchniowym metodą kanałowania i wstecznego rozpraszania lekkich jonów niskich energii. Badania powierzchni magnetycznych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i domen magnetycznych metodą mikroskopii Lorentza oraz metodą Bittera, badania morfologii powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych, badania struktury i składu chemicznego metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Wytwarzanie cienkich warstw w próżni. Badania nanorurek i p-elektronowych warstw węglowych metodą skaningowej spektroskopii tunelowej.

Fizyka promieniowania kosmicznego i astrofizyka
Problemy pochodzenia promieni kosmicznych, obserwacje promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii – udział w międzynarodowym eksperymencie AUGER, badanie oddziaływań jądrowych w przedziale energii powyżej 10^12 eV i symulacje komputerowe rozwoju wielkich pęków w atmosferze, mechanizmy produkcji promieniowania rentgenowskiego, gamma i neutrin wysokich energii w obiektach kosmicznych, obserwacje fotonów gamma o energiach >50 GeV – udział w międzynarodowym eksperymencie MAGIC.

Fizyka jądrowa i medyczna

  • precyzyjne wyznaczanie przekrojów czynnych na oddziaływanie neutronów z jądrami atomowymi, ważnych dla astrofizyki jądrowej (synteza pierwiastków chemicznych w gwiazdach), dla technologii jądrowej (transmutacja odpadów jądrowych, reaktory IV generacji) oraz dla badań podstawowych w fizyce jądrowej,
  • badania struktury jąder atomowych (spektrometria promieniowania gamma i elektronów konwersji wewnętrznej),
  • rozpady egzotycznych jąder atomowych,
  • ocena narażenia personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie jonizujące,
  • ocena narażenia na radon i jego produkty rozpadu,
  • zastosowania nowych rodzajów dozymetrów w ochronie radiologicznej,
  • badania krystalizacji cienkich warstw wywołanej ciężkimi jonami metodą spektroskopii mössbauerowskiej.

 

Dydaktyka fizyki
Badania podstawowe w zakresie metodologii fizyki, optymalizacja modelu kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki w UŁ, badanie funkcjonalności nowych metod nauczania fizyki, opracowywanie i badanie funkcjonalności rozwiązań w zakresie wykorzystywania w procesie dydaktycznym fizyki technologii informacyjnej, środków i materiałów dydaktycznych oraz szkolnych eksperymentów fizycznych, projektowanie rozwiązań w zakresie strategii i metod popularyzacji fizyki i edukacji fizycznej oraz kształtowania i doskonalenia umiejętności w tym zakresie u przyszłych nauczycieli fizyki oraz u nauczycieli doskonalących swoje umiejętności na studiach podyplomowych.


Jednostki naukowe z którymi współpracujemy: 

Universite Claude Bernard Lyon I (Francja)
Politecnico National Mexico City (Meksyk)
Universita delgi Studi di Roma „La Sapienza” (Włochy)
Universite Paris VI (Francja)
University of Northumbria Newcastle (Anglia)
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja)
Instytut Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina)
• Instytut Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie
Uniwersytet w Giessen (Niemcy)
Uniwersytet P.J.Safarika w Koszycach (Słowacja)
Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy)
Tennessee Technical University (USA)
Uniwersytet w Santiago de Compostela (Hiszpania)
University of Wales Swansea (Wielka Brytania)
CNRS Odeillo (Francja)
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg (Niemcy)
Instytut Matematyki Bułgarskiej Akademii Nauk (Bułgaria)
Laboratoire de Cristallographie, Universite Joseph Fourier, Grenoble (Francja)
University of Kwazulu-Natal, Pietermaritzburg (RPA)
Uniwersytet Jyvaskyla (Finlandia)
Uniwersytet Hyderabad (Indie)
Uniwersytet w Mons (Belgia)
Uniwersytet w Oldenburgu (Niemcy)

 

Bierzemy czynny udział w pracach zespołów badawczych i sieci naukowych:

• Międzynarodowy projekt badawczy The Pierre Auger Observatory
• Międzynarodowy projekt badawczy MAGIC
• Udział w międzynarodowej współpracy n-TOF w CERNie
• Współpraca wielostronna koordynowana przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
• Współpraca w ramach sieci naukowej LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji)
• Współpraca w ramach Porozumienia Cząstki, Astrofizyka, Kosmologia
• Współpraca w ramach Konsorcjum FEMTOFIZYKA
• Współpraca w ramach sieci naukowej MAGELMAT


Granty badawcze:

• Grant badawczy MNiSW nr. 1 P03D 10 28
• Grant badawczy MNiSW nr. 1 P03D 14 30
• Grant zamawiany KBN nr PBZ-MIN-008/P03/2003 (w ramach sieci LFPPI)
• Grant promotorski MNiSW nr. 1 P03B 125 29
• Grant badawczy MniSW nr 1 P03B 21 28
• Grant nr N204 96 31/2160
• Projekt badawczo-rozwojowy realizowany w ramach programu PW-4 (koordynator- Instytut Eksploatacji w Radomiu)