Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego został powołany 1 października roku 2007 w wyniku reorganizacji Wydziału Fizyki i Chemii, jednak tradycja prowadzenia w Łodzi studiów na kierunku fizyka jest znacznie dłuższa: sięga początków istnienia Uniwersytetu Łódzkiego.  Studia informatyczne zostały uruchomione  jeszcze na Wydziale Fizyki i Chemii, kilka lat przed jego podziałem na Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki.
Na Wydziale działa Rada Biznesu, w której skład wchodzą przedstawiciele firm stosujących nowoczesne technologie; kontakt z przyszłymi pracodawcami absolwentów umożliwia nam dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy.
WFiIS jest jednym z dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego sprawujących patronat naukowy w zakresie programu merytorycznego Centrum Nauki i Techniki EC-1 w Łodzi.

 

Kierunki studiów prowadzonych na Wydziale:

  • FIZYKA – studia stacjonarne (licencjackie, magisterskie i doktoranckie),
  • INFORMATYKA – studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne (inżynierskie i magisterskie).

Kierunki studiów FIZYKA i INFORMATYKA posiadają ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział otrzymał również ocenę pozytywną w wyniku kontroli instytucjonalnej prowadzonej przez PKA w roku 2012.

Studenci stacjonarnych studiów inżynierskich kierunku informatyka mają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences (poprzednio: Central Ostrobothnia University) w Finlandii.

Więcej informacji o specjalnościach znajdziesz pod zakładką Dla kandydatów->Kierunki i specjalności.

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ prowadzi również studia podyplomowe

– Akademia Technologii Sieciowych (specjalizacja „Programowanie sieciowe – StartUp”),
– Akademia CISCO.

 

Kategoria Wydziału

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kolejną kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
W  roku 2017 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej kolejny raz otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej dokonanej na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednie kategoryzacje były wykonane w latach 2013 i 2010).

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych w roku 2017

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych w roku 2013

 

Siedziba Wydziału
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej przeszedł gruntowną modernizację (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – http://www.biofizchem.uni.lodz.pl), której celem była poprawa warunków studiowania. Prace budowlane zostały zakończone jesienią 2011 roku, później uzupełniano wyposażenie. Nasze warunki lokalowe są bardzo dobre, mamy pracownie ze sprzętem spełniającym znacznie większe wymagania niż jest to niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami fizyki i informatyki (także dla studiów inżynierskich – np. pracownia maszyn CNC).
Gmach Wydziału jest usytuowany na osiedlu uniwersyteckim w Łodzi. W sąsiedztwie znajdują się domy akademickie, Biblioteka UŁ, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego. W pobliżu WFiIS znajdują się także budynki Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji oraz Zarządzania, a od roku 2014 również nowy gmach Wydziału Filologicznego.