Oferta pracy post-doc

Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach
projektu badawczego NCN nr 2019/34/E/ST9/00224 pt. „Udział Polski w budowie,
uruchomieniu oraz przeprowadzeniu wstępnego programu obserwacji za pomocą nowej
generacji obserwatorium astrofizyki wysokich energii – LST” realizowanego na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoba przystępująca do konkursu powinna spełnić następujące wymagania:

 •  posiadać stopień doktora w zakresie: fizyki, astronomii lub pokrewnych od nie więcej niż 7
  lat (wyłączając okres długotrwałej choroby bądź okres opieki nad dzieckiem)
 •  być biegła w programowaniu
 • porozumiewać się swobodnie w języku angielskim
 • posiadać wiedzę z zakresie procesów zachodzących w źródłach astrofizycznych
 •  mieć wcześniejsze doświadczenia z symulacjami Monte Carlo, lub analizą danych
  teleskopów czerenkowskich
 • spełniać warunki formalne NCN umożliwiające zatrudnienie na stanowisku post-doc punkt 2.1.1

Opis zadań:
Kandydat będzie zaangażowany w badanie aktywnych galaktyk poprzez obserwacje
teleskopami LST (przygotowanie propozycji obserwacyjnych, zbieranie oraz analiza danych,
a także ich późniejsza interpretacja).
Kandydat będzie pracował również nad rozwijaniem metod analizy danych teleskopów LST
korzystając z danych oraz symulacji Monte Carlo teleskopów LST.
Typ konkursu NCN: Sonata Bis – ST
Termin składania ofert: 20.02.2021 r., 23:59 CEST
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Wybrany kandydat będzie zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim
na stanowisku adiunkt w grupie pracowników badawczych na okres 3 lat. Wynagrodzenie
brutto wraz ze wszystkimi dodatkami oraz narzutami będzie pokryte z zaplanowanych w
projekcie kosztów w wysokości 10 000 PLN/miesiąc.
Rozpoczęcie pracy: nie później niż wrzesień 2021 r.
Miejsce pracy: Katedra Astrofizyki UŁ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w w/w Regulaminie.
Wymagane dokumenty:

 • CV przedstawiające osiągnięcia naukowe kandydata
 • List motywacyjny
 • skan dyplomu uzyskania doktoratu (w języku polskim lub angielskim)
 •  informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) 1-2 naukowców, którzy zgodzili się
  przygotować list referencyjny dla kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Dokumenty należy składać elektronicznie do 20.02.2021 r., na adres
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl z kopią do jsitarek [at] uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: dr hab. Julian Sitarek (e-mail:
jsitarek [at] uni.lodz.pl).
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
spełniającymi kryteria, na którą kandydaci zostaną umówieni za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w języku
angielskim. Na podstawie przyznanych przez Komisję punktów powstanie lista rankingowa,
która zostanie przesłana kandydatom elektronicznie. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.

ENGLISH VERSION
Position: post-doc
Requirements:
The objective of the call is selecting a person involved in research in grant NCN
2019/34/E/ST9/00224 titled: ”Polish participation in construction, commissioning and
performing initial observation program with next-generation high-energy astrophysics
observatory – LST” ongoing in Faculty of Physics and Applied Informatics of University of
Lodz.
Candidates should:
– have a PhD degree (or equivalent) in physics or astronomy at the time the project starts since
no more then 7 years (excluding the time of long-term disease or child care)
– be proficient at programming
– communicate freely in English
– be well acquainted with physical processes happening in astrophysical sources
– have prior experience with data or Monte Carlo analysis of Cherenkov telescopes
the candidate must fulfil the formal conditions of NCN for employment on a post-doc
position, point 2.1.1
Research tasks:
The candidate will be involved in studies of active galaxies with the LST telescopes
(preparing observation proposals, data acquisition and analysis, as well as its scientific
interpretation.)
The candidate will be also working on development of analysis techniques of LST telescopes
using the LST data and Monte Carlo simulations.
NCN call type: : Sonata Bis – ST
Deadline: 20.02.2021, 23:59 CEST
Application form: e-mail
Employment conditions: Selected candidate will be employed in University of Lodz on
“adiunkt” position of scientific group for 3 years. The salary brutto, including all extra
allowance and overheads, will be covered from the planned project cost of 10 000 PLN per
month.
Start of work: Not later then September 2021 r.
Location: Department of Astrophysics, Faculty of Physics and Applied Informatics,
University of Lodz
Additional informations:
Enrolment will be performed according to the rules of the above mentioned Regulations
document.
Required documents:
– CV including scientific achievements of the candidate
– cover letter
– scan of PhD diploma (in Polish or English)
– contact information (name and e-mail address) of 1-2 scientists who agreed to provide a
reference letter
– Declaration of consent to the processing of personal data:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.” (eng. translation: “I agree to processing of my personal data
for the realization of the recruitment proceedures according to Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.
Law”.
The documents should be submitted by e-mail until 20.02.2021 to:
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl with a CC to jsitarek [at] uni.lodz.pl
For additional information please contact the PI: Dr Hab. Julian Sitarek (e-mail: jsitarek [at]uni.lodz.pl).
Evaluation committee might ask for an interview talk with the candidates passing preliminary
evaluation, the time and date of the interview talk will be agreed with the candidate via e-mail
of phone. The interview talk might be performed in English. Based on the scoring by the
committee a ranking list will be constructed, which will be send to the candidates via e-mail.
No appeal is possible against the committee’s decision.

Wiadomość wygasa dnia 21.2.2021 r.