Biblioteka WinBGI
dla środowiska Dev-C++

 Aby skorzystać z biblioteki WinBGI, musisz pobrać pliki, które po rozpakowaniu należy umieścić w następujących podfolderach:
Dev-Cpp\include      winbgim.h oraz winbgim.cpp
Dev-Cpp\lib              libbgi.a
Otwarcie okna graficznego:
  initwindow(400, 300);
setfillstyle(SOLID_FILL, BLUE);
bar(0,0,getmaxx(),getmaxy());

Do utworzonego projektu należy dodać plik winbgim.cpp z katalogu include (Projekt -> Dodaj do projektu), a następnie w
Projekt->Opcje projektu->Parametry->Konsolidator wpisać -lbgi -lgdi32.

Po zakończeniu działania części graficznej programu należy zamknąć okno graficzne.
  while(!kbhit());
closegraph();

Funkcje zawarte w bibliotece WinBGI:

Parametry wywołania poszczególnych funkcji można znaleźć w API biblioteki lub tu

arc łuk, wycinek okręgu   imagesize wielkość rysunku
bar prostokąt, np. dla wykresów słupkowych initgraph zainicjuj tryb graficzny
bar3d słupek trójwymiarowy installuserdriver zainstaluj sterownik graficzny użytkownika
circle okrąg instaluserfont zainstaluj czcionki użytkownika
cleardevice czyszczenie ekranu w trybie graficznym line linia prosta
cleraviewpor czyszczenia części okna w trybie graficznym linerel linia prosta do bieżącej pozycji kursora graficznego
closegraph zamknięcie trybu graficznego lineto linia od bieżącej pozycji kursora do wskazanego punktu
detectgraph sprawdzenie karty graficznej i trybu graficznego moverel przesuń kursor graficzny
drawpoly wielokąt moveto przesuń kursor graficzny do wskazanego punktu
ellipse elipsa outtext wyprowadź (umieść) tekst
fillelipse elipsa wypełniona wewnątrz kolorem outtextxy umieść tekst począwszy od punktu o podanych współrzędnych x i y
fillpoly  wielokąt wypełniony kolorem pieslice narysuj wycinek wykresu kołowego
floodfill wypełnienie zamkniętego (ograniczonego liniami innego koloru) obszaru ekranu putimage wstaw rysunek na ekran
getarccoords współrzędne ostatnio rysowanego łuku putpixel zapal (wstaw) punkt na ekranie
getaspectratio współczynnik skali rysunku rectangle prostokąt
getbkcolor bieżący kolor tła registerbgidriver zarejestruj sterownik graficzny bgi
getcolor bieżący kolor rysowania registerbgifont zarejestruj czcionki
getdefaultpalette ustaw domyślną paletę kolorów restorectrmode wróć na chwilę do trybu tekstowego
getdrivername podaj nazwę sterownika graficznego sector wypełniony wycinek elipsy/okręgu
getfillpattern podaj bieżący wzór wypełnienia setactivepage wybierz aktywną stronę
getfillsettings podaj bieżący kolor i wzór wypełnienia setallpalette zmień wszystkie kolory palety na te podane
getgraphmode podaj bieżący tryb graficzny setaspectratio ustaw skalę rysunku
getimage zapamiętaj rysunek setbkcolor ustaw kolor tła
getlinesettings podaj bieżący styl linii setcolor ustaw kolor rysunku
getmaxcolor podaj najwyższy dostępny numer koloru setfillpatern ustaw wzór wypełnienia
getmaxmode podaj najwyższy dostępny tryb graficzny setfillstyle ustaw rodzaj wypełnienia
getmaxx podaj najwyższą wartość współrzędnej x na ekranie setgraphbufsize ustaw wielkość bufora pamięci dla grafiki
getmaxy podaj najwyższą wartość współrzędnej y na ekranie setgraphmode włącz tryb graficzny
getmodename podaj nazwę trybu graficznego setlinestyle ustaw rodzaj linii
getmoderange podaj zakres dostępnych trybów graficznych setpalette ustaw stosowaną paletę barw
getpalette podaj bieżącą paletę kolorów setrgbpalette ustaw paletę trójskładnikową (RGB)
getpalettesize podaj wielkość palety kolorów settextjustify ustaw sposób wyrównywania tekstu
getpixel podaj kolor danego punktu na ekranie settextstyle ustaw styl tekstu
gettextsettings podaj bieżące ustawienia dotyczące wprowadzanego tekstu setusercharsize ustaw wielkość czcionek użytkownika
getviewsettings podaj parametry bieżącego okna graficznego setviewport ustaw okno graficzne na ekranie
getx podaj bieżącą współrzędną x kursora graficznego setvisualpage ustaw stronicę pamięci karty graficznej widoczną na ekranie
gety podaj bieżącą współrzędną y kursora graficznego setwritemode ustaw tryb nadrysowania na poprzedni rysunek
graphdefaults wróć do domyślnych ustawień trybu graficznego (kursor znajduje się na początku ekranu) textheight ustaw wysokość tekstu
grapherrormsg wyświetl komunikat o błędzie grafiki z zadanym numerem textwidth ustaw szerokość tekstu
graphresult wynik zainicjowania trybu graficznego