Secretary: Justyna Czerwińska, e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl
Address: ul.Pomorska 149/153, 90-236 Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 6355687Seminars:
2017.12.06:
dr W. Kozłowski
Badania struktur morfologicznej i magnetycznej domenowej nanokrystalicznych warstw kobaltu.
2017.11.29:
mgr I. Lutsyk
Eksperymentalno-teoretyczne badania struktury elektronowej 1T-TaS2 jako elementu układu hybrydowego z grafenem.
2017.11.15:
mgr A. Kupczyk (Politechnika Częstochowska)
Struktura i właściwości termomagnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów Fe70-xCoxMn10Mo5B15 (0 ≤ x ≤ 0.5) - tezy pracy doktorskiej.
2017.07.04:
prof. M. Tringides (Iowa State University)
Metal growth on graphene: morphology and interaction.
2017.06.07:
mgr Ł. Zając (Uniwersytet Jagielloński)
Morfologia i struktura geometryczna agregatów molekularnych pod względem zastosowań w ogniwach słonecznych.
2017.05.17:
dr T. Balcerzak
Termodynamiczny opis ciała stałego.
2017.03.15:
dr K. Polański
Współczesna wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa - nowe rozwiązania techniczne.
2017.03.01:
dr M. Rogala
Memrystory - od nanofilamentów do sztucznych synaps.
2016.10.26:
doc dr M. Žukovič (Pavol Jozef Šafárik University, Košice)
Entropy and magnetocaloric properties of geometrically frustrated Ising nanoclusters.
2016.10.12:
dr M. Gmitra (Universität Regensburg)
Theory of proximity effects in graphene on transition-metal dichalcogenides.
2016.06.08:
dr A. Busiakiewicz
Z wnętrza na powierzchnię - metale przejściowe w układzie z TiO2
2016.05.25:
dr P.J. Kowalczyk
Badanie struktury krystalicznej i elektronowej ultracienkich warstw bizmutu (tezy pracy habilitacyjnej)
2016.04.13:
prof. T. Balcerzak
Zastosowanie metody par Oguchiego do modelu Hubbarda cz.III
2016.04.06:
prof. T. Balcerzak
Zastosowanie metody par Oguchiego do modelu Hubbarda cz.II
2016.03.16:
prof. T. Balcerzak
Zastosowanie metody par Oguchiego do modelu Hubbarda
2016.02.10:
prof. Y. Manassen (Ben Gurion University, Israel)
STM detection of single electron and nuclear spins
2016.01.27:
dr hab. T. Gwizdałła
O fizycznych uwarunkowaniach możliwości obliczeniowych
2016.01.13:
dr P. Dąbrowski
Modyfikacje własności elektronowych grafenu
2015.12.09:
dr J. Kierul
Einstein i kwanty
2015.12.02:
mgr E. Frątczak
Badanie struktury i własności optycznych warstw organicznych na stałych podłożach metodami SFM, FTIR i elipsometrii
2015.11.18:
dr hab. K. Szałowski
Nanostruktury grafenowe w polu elektrycznym i magnetycznym
2015.11.04:
dr P. Kowalczyk
Magia wokół nas
2015.10.21:
prof. dr hab. Z. Klusek
Astronomia amatorska. Pokaz teleskopu Newtona
2015.06.17:
dr A. Bonda, Uniwersytet w Białymstoku
Badanie rozkładów namagnesowania w implantowanych warstwach granatów ferrimagnetycznych z wykorzystaniem metod magnetooptyki nieliniowej
2015.06.03:
dr J. Świerczek, Politechnika Częstochowska
Mikrostruktura, własności magnetyczne i zmiana entropii magnetycznej w stanie amorficznym i we wczesnych stadiach nanokrystalizacji stopów typu nanoperm
2015.05.20:
p. M. Wojciechowski, student UŁ
System wbudowany jako narzędzie do analizy sygnałów elektromiograficznych (sygnały elektryczne mięśni) i kontroli napędu egzoszkieletu
2015.05.06:
dr P. Kowalczyk
Badania tlenku grafenu, bizmutu oraz izolatorów topologicznych
2015.04.29:
dr J. Ledzion
Druga Pracownia Fizyczna - osiągnięcia i problemy
2015.03.18:
prof. W. Szmaja
Badania nanokrystalicznych warstw permaloju i kobaltu oraz nanokrystalicznych magnesów Nd2Fe14B/Fe3B
2015.03.04:
dr hab. M. Moneta, prof. UŁ
Badania materiałowe w Zakładzie Fizyki Powierzchni z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego
2015.01.14:
dr K. Warda
Własności magnetyczne i transportowe w układach metali o zredukowanym wymiarze
2014.12.10:
Prof. T. Balcerzak
Ujarzmianie magnetycznych frustracji
2014.11.12:
Prof. M. Jaščur (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
Frustration in a mixed spin-1/2 and spin-3/2 Ising model
2014.10.22:
mgr M. Tokarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Rentgenowskie badanie układów warstw grafenowych otrzymywanych metodami sublimacji i CVD
2014.10.15:
mgr K. Grodecki
Własności optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC
2014.09.23:
mgr M. Wojtyniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Fizyki)
The resistivity switching of iron doped strontium titanate single crystals and thin films
2014.05.07:
mgr G. Dobiński
Zastosowanie metod analizy obrazów do uzyskania parametrów powierzchni badanych materiałów w mikroskopii sił atomowych.
2014.04.09:
dr M. Wierzbowska (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego)
Własności termoelektryczne i anomalny efekt Halla z maksymalnie zlokalizowanych funkcji Wannier.
2014.01.29:
mgr M. Naruszewicz
Badania warstw związków organicznych o właściwościach paramagnetycznych z uwzglednieniem procesu samoorganizacji i badań materiałów biologicznych.
2014.01.22:
dr S. Pawłowski
Metody charakteryzacji mechanicznych własności powierzchni w dynamicznych modach AFM.
2014.01.15:
dr P.J. Kowalczyk
Nanostruktury bizmutu i ich własności.
2014.01.08:
dr T. Gwizdałła
Analiza dynamiki algorytmu genetycznego dla prostych modeli magnetycznych.
Wspólnie z Seminarium Wydziału.
2013.11.20:
prof. M. Jaščur (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
Exactly solvable miexed-spin Ising model with two and three - site interactions.
2013.11.13:
prof. dr hab. T. Balcerzak
Ferrimagnetyzm w dwuwarstwie Heisenberga-Isinga o płaszczyznach magnetycznie nierównoważnych.
2013.11.06:
prof. dr hab. L. Wojtczak
Oddziaływania fundamentalne, równania falowe.
2013.10.23:
mgr D. Jarząbek (Politechnika Warszawska)
Pomiary sił oraz naprężeń podczas zginania i łamania nanowież przy pomocy mikroskopu sił atomowych.
2013.10.16:
mgr I. Własny
Badania własności układu grafen/miedź.
2013.09.16:
prof. R. Moreh (Ben-Gurion University of the Negev)
Proton dynamics in ice VII at vary high pressures.
2013.06.12:
mgr A. Niemczynowicz
Fale spinowe w łańcuchach Zwanziga.
2013.05.08:
mgr A. Bonda (Uniwersytet w Białymstoku)
Ultrafast Magneto-Optical and Magnetization-Induced Second Harmonic Generation Techniques for Studies of Magnetic Nanostructures.
2013.04.24:
mgr inż. J. Rzącki (Politechnika Częstochowska)
Mikrostruktura, struktura magnetyczna oraz właściwości magnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów Fe, Co i Ni.
Promotor: dr hab. Wanda Ciurzyńska.
2013.04.10:
mgr inż. P. Pietruszewicz (Politechnika Częstochowska)
Właściwości magnetyczne i mechaniczne materiałów amorficznych typu Fe61Co10Y8Me1B20 (Me = Nb, Zr, W, Mo).
2013.03.13:
dr K. Polański
Wpływ skaningowego obrazowania na rozwój współczesnej mikroskopii.
2013.02.27:
dr A. Busiakiewicz
Badania zakończeń nanodrutów z węglika krzemu (SiC) otrzymywanych w metodzie spaleniowej.
2013.02.20:
dr K. Warda
Opis wybranych zjawisk i wielkości fizycznych w układach nanowymiarowych.
2013.01.16:
dr K. Szałowski
Badania teoretyczne własności magnetyków niskowymiarowych, w tym opartych na grafenie.
2013.01.09:
prof. dr hab. T. Balcerzak
Termodynamiczny opis własności złota.
2012.12.12:
dr hab. P. Cyganik (Uniwersytet Jagielloński)
Memristor - czwarty element (referat w ramach połączonych Seminariów Wydziału i Katedry).
2012.12.05:
dr hab. W. Szmaja, prof. UŁ
Badania nanokrystalicznych warstw kobaltu i nanokrystalicznych warstw kobaltu modyfikowanego za pomocą fluorokrzemianów.
2012.11.28:
prof. L. Wojtczak
Oddziaływania fundamentalne (wybrane zagadnienia).
2012.11.21:
prof. L. Wojtczak
Oddziaływania fundamentalne (wybrane zagadnienia).
2012.11.14:
prof. M. Jaščur (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
Ising Model with the three site four-spin interaction on decorated lattices.
2012.11.07:
prof. L. Wojtczak
Oddziaływanie (wybrane zagadnienia).
2012.10.24:
prof. dr hab. Z. Klusek
Kierownik Katedry - wystąpienie programowe.
2012.10.10:
mgr M. Rogala
Seminarium przed obroną pracy doktorskiej: Przełączanie rezystywne w TiO2.
Promotor: prof. Z. Klusek, Co-promotor: prof. dr K. Szot (Forschungszentrum Jülich) w ramach Seminarium Katedralnego.
2012.08.30:
prof. H.M. Polatoglou (Aristotle University of Thessaloniki)
Finite element study of the metrological aspects of Atomic Force Microscope cantilever.
2012.08.29:
prof. H.M. Polatoglou (Aristotle University of Thessaloniki)
Finite element study of the metrological aspects of Atomic Force Microscope cantilever.
2012.06.20:
mgr M. Rogala
Przełączenie rezystywne w TiO2.
2012.06.13:
dr T. Gwizdałła
Automaty komórkowe w modelowaniu procesów społecznych.
2012.06.06:
dr K. Warda
Mikromagnetyzm wiadomości wstępne.
2012.05.30:
dr M. Szurgot (Politechnika Łódzka)
Eukryty-bazalty z planetoidy Vesta.
2012.05.23:
mgr J. Sławińska
Badania własności elektronowych grafenu metodami DFT/TB/QED.
2012.05.16:
prof. dr hab. T. Balcerzak
Oddziaływanie Rudermana-Kittela-Kasui-Yosidy w cienkich warstwach.
2012.05.09:
mgr inż. P. Gębara (Politechnika Częstochowska)
Charakterystyka przejść fazowych, efekt magnetokaloryczny i mikrostruktura stopów typu La(Fe,Si)13.
2012.04.11:
mgr M. Cęgiel (Politechnika Poznańska)
Wytwarzanie nanostruktur krzemków metali i ich charakteryzacja za pomocą skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej.
2012.03.28:
dr hab. I. Zasada, prof. UŁ
Własności układu FE/W (110)
2012.03.21:
dr K. Szałowski
Oddziaływanie RKKY pomiędzy spinami domieszek w nanopłatkach grafenowych.
2012.03.07:
mgr W. Jaworski (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wpływ gaussowskich fluktuacji pól molekularnych na własności dwuwarstwy magnetycznej opisanej modelem Blume-Emery-Griffithsa.
2012.02.29:
dr A. Busiakiewicz oraz mgr M. Rogala
Charakteryzacja zaawansowanych materiałów dla nanotechnologii i nanoelektroniki przy pomocy technik powierzchniowo czułych.
2012.01.25:
dr hab. Z. Klusek, prof. UŁ
Elektronika grafenowa - mity i fakty.
2012.01.18:
dr hab. W. Olejniczak, prof. UŁ
Telewizja wysokiej rozdzielczości.
2012.01.11:
mgr A. Polewko-Kim (Uniwersytet w Białymstoku)
Własności magnetyczne i magnetooptyczne układów wielowarstwowych Fe/Au o subnanometrowych grubościach podwarstw.
2011.12.14:
prof. dr hab. J. Ławrynowicz
Nieliniowe równania paraboliczne w wybranych zagadnieniach fizyki fazy skondensowanej, cz.I.
2011.12.07:
mgr M. Naruszewicz
Badania z wykorzystaniem rezonansu elektronowo-spinowego.
2011.11.30:
prof. K. Wandelt (University of Bonn oraz Uniwersytet Wrocławski)
Electrochemical surface science.
2011.11.09:
dr P.J. Kowalczyk
Badania morfologii i struktury elektronowej cienkich warstw bizmutu.
2011.11.02:
prof. L. Wojtczak
Wspomnienie o profesorze Mielnickim (głos w dyskusji).
2011.10.26:
dr hab. P. Cyganik (Uniwersytet Jagielloński)
Desorpcja jonowa jako metoda badania stabilności chemicznej interfejsu molekuła-metal.
2011.10.19:
dr P.J. Kowalczyk
Aotearoa (Nowa Zelandia) moimi oczami ...
2011.10.12:
prof. dr hab. T. Balcerzak
Seminarium poświęcone wspomnieniu o Jerzym Mielnickim
2011.07.06:
doc. dr hab. M. Žukovič (Uniwersytet im. P.J. Šafárika w Koszycach)
Frustrated spins systems.
2011.06.21:
mgr P. Dąbrowski
Badanie struktury elektronowej grafenu za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań.
2011.05.25:
dr hab. W. Olejniczak, prof. UŁ
Elektronika elastyczna (fizyka i technologia).
2011.05.18:
mgr G. Dobiński
Metody detekcji drgań sondy pomiarowej w dynamicznym AFM.
2011.05.11:
dr hab. Z. Klusek, prof. UŁ
Graphen od \"kuchni\".
2011.05.04:
mgr J. Sławińska
Domieszkowanie grafenu na złocie. Badanie metodą funkcjonału gęstości.
2011.04.25:
prof. dr hab. T. Stobiecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Magnetyczne nano-złącza tunelowe: najnowsze badania, perspektywy zastosowań.
2011.04.06:
mgr I. Własny
Spektroskopia Ramanowska w badaniach grafenu.
2011.03.30:
mgr M. Rogala
Przełączanie rezystywne na powierzchni kryształu TiO2(110).
2011.03.16:
mgr M. Nowak-Kępczyk
Charakterystyka stopów podwójnych i potrójnych w geometrii cienkich warstw.
2011.03.09:
mgr A. Niemczynowicz
Fale spinowe w krystalicznych łańcuchach Zwanziga.
2011.03.02:
prof. dr hab. J. Ławrynowicz
Model Ingardena magnetycznego mikroskopu elektronowego.
2011.01.26:
prof. dr hab. J. Czerbniak
Pewne aspekty ruchu wysokoenergetycznego jonów w wygiętych kryształach.
2011.01.19:
dr T. Gwizdałła
Wpływ operatorów na efektywność optymalizacji modeli magnetycznych.
2011.01.12:
dr hab. M. Moneta, prof. UŁ
Elementy pix'ów.