Pomiar koncentracji pierwiastków wzdłuż zadanych linii     W przypadku materiałów wielowarstwowych przeprowadzana jest, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni przekroju, analiza liniowa w kierunku prostopadłym do ułożenia tych warstw, czyli pomiar koncentracji pierwiastków wzdłuż tej linii.
     Analiza liniowa (skaning liniowy) umożliwia obserwację zmian koncentracji wybranych pierwiastków wzdłuż linii o zadanej długości naniesionej na obraz topograficzny powierzchni przekroju badanej próbki. Skala długości linii do analizy jest wydrukowana na obrazie źródłowym oraz ściśle odwzorowana na osi odciętych na wykresach z koncentracją poszczególnych pierwiastków. Każdy z tych wykresów dotyczy pojedynczego pierwiastka wybranego z podstawowego spektrum.
     Skaning liniowy nie pozwala określić ilościowego składu chemicznego próbki, lecz jest bardzo wygodną metodą dla obserwacji nawet małych zmian w stężeniu pierwiastków analizowanych w zadanym kierunku.
     Poniżej zaprezentowano analizę wzdłuż linii naniesionej na powierzchnię przekroju dziesięciu warstw ułożonych na przemian z węglików tytanu i wanadu. Badane warstwy są umieszczone między przekładkami z żelaza i usytuowane prostopadle do linii analizy). Wykresy pod obrazem prezentują rozkład koncentracji pierwiastków wzdłuż linii (pierwszy wykres dotyczy rozkładu kontrastu topograficznego).