KATEDRA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

 

wersja angielskaKatedra Fizyki Ciała Stałego


 
Faculty of Physics and Chemistry 
Wydział Fizyki i Chemii


University of Lodz 
Uniwersytet Łódzki
 
 

Jeżeli masz uwagi lub pytania dotyczące tej strony połącz się z jej  autorem

 

     Pole mojego działania to badanie fizykochemicznych własności materiałów w fazie skondensowanej w aspekcie analizy ich składu chemicznego oraz morfologii powierzchni.
Metodami analitycznymi stosowanymi w tych badaniach są: elektronowa mikroskopia skaningowa pracująca w modzie wysoko- lub niskopróżniowym oraz mikroanaliza rentgenowska pracująca w modzie energodyspersyjnym.

     Aparaturą, którą dysponuję dla realizacji badań jest  mikroanalizator rentgenowski EDX Link 300 ISIS firmy Oxford Instruments sprzężony z elektronowym mikroskopem skaningowym Vega5135 MM firmy Tescan

     Mikroskop ten jest cyfrowym przyrządem najnowszej generacji umożliwiającym pracę także w warunkach niskiej próżni (LV) co pozwala na  wykonywanie analiz materiałów nieprzewodzących. 

     Wykonywane prace mają w większości charakter aplikacyjny dostosowany do potrzeb badawczych centrów naukowych w kraju i zagranicą, z którymi prowadzona jest współpraca naukowa. 
Badano skład chemiczny i morfologię dostarczanych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. Analizowano zmiany stanu ich powierzchni wywołane zadanymi procesami fizykochemicznymi takimi jak: utlenianie, korozja, osadzanie, tarcie, dyfuzja, trawienie itp. Wykonywano mapy chemiczne rozkładu pierwiastków na badanej powierzchni oraz pomiar ich koncentracji wzdłuż zadanych programowo linii dla przypadku materiałów niejednorodnych takich jak spieki, kompozyty, przekroje wielowarstwowe czy osadzające się w procesach trybologicznych zanieczyszczenia. Badano także materiały biologiczne.

     Równolegle do tej podstawowej działalności prowadzona jest, w ramach Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, działalność usługowa. Polega ona na wykonywaniu pomiarów i ekspertyz składu chemicznego wszelkich materiałów w stanie stałym dla potrzeb przemysłu narzędziowego i chemicznego, budownictwa, archeologii, muzealnictwa, stomatologii.
W zakresie tej działalności wykonuje się jakościową i ilościową analizę składu chemicznego:

  • materiałów metalicznych,
  • materiałów biologicznych,
  • polimerów domieszkowanych,
  • minerałów, ceramiki, szkieł oraz materiałów budowlanych,
  • zmian na powierzchniach wszystkich powyższych materiałów wywołanych różnymi procesami fizykochemicznymi.